Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022 08:26

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την με αριθ. πρωτ. 378/41899 Τροποποίηση της με αριθ. 189/22614/27-01-2022 απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β’ 6266/2021) και Έκδοση Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» για την Βιολογική Κτηνοτροφία η οποία αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με κωδικό ανάρτησης (ΑΔΑ 62ΓΦ4653ΠΓ-1ΛΠ).

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αρχίζει την Παρασκευή, 25/02/2022 και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη, 31/03/2022.

πίσω στην αρχή