Κανονισμός Χρήσης Σημάτων

GR-BIO-05_2en9

Η A CERT χορηγεί στις επιχειρήσεις παραγωγής στις οποίες πιστοποιεί προϊόντα βιολογικής παραγωγής, όλα τα απαραίτητα σήματα σε ηλεκτρονική μορφή, για την εκτύπωση διαφημιστικού υλικού, ή υλικού επισήμανσης οποιασδήποτε μορφής, ή για την τοποθέτηση υλικού σε ιστοσελίδα.

Η επιχείρηση πρέπει να τηρεί τον Κανονισμό Χρήσης Σημάτων και την ισχύουσα διαδικασία λαμβάνοντας την έγκριση της A CERT προτού κάνει χρήση των ενδείξεων και των σημάτων.

Πιέζοντας εδώ μπορείτε να "κατεβάσετε" αρχεία γραφιστικών συνδυασμών ως συνέχεια της εφαρμογής του Καν. (ΕΕ) αριθ. 271/2010 της Επιτροπής, σχετικά με το κοινοτικό λογότυπο βιολογικής παραγωγής και της  Απόφασης 239433/14.04.2010 , του ΥΠΑΑ&Τ, Δ/νση Βιολογικής Γεωργίας, σχετικά με τους κωδικούς αριθμούς έγκρισης των ΟΕ&Π προϊόντων βιολογικής γεωργίας.

Οι παραπάνω συνδυασμοί περιλαμβάνουν το κοινοτικό λογότυπο, τον κωδικό έγκρισης και το λογότυπο της A CERT όπως αυτά προβλέπονται από την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά το γραφιστικό σχεδιασμό του υλικού της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

πίσω στην αρχή