Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007

Κανονισμός του Συμβουλίου

organiceulogo

Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) με αριθ. 834/2007 της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και τη σήμανση των βιολογικών προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) με αριθ. 2092/91


Ο κανονισμός αυτός θεμελιώνει το νομικό πλαίσιο για όλα τα επίπεδα παραγωγής, διανομής, ελέγχου και σήμανσης των βιολογικών προϊόντων που είναι δυνατό να προσφερθούν και να κυκλοφορήσουν στο εμπόριο στην ΕΕ. Καθορίζει τη συνεχή ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής μέσω της πρόβλεψης σαφώς ορισμένων στόχων και αρχών. Οι γενικές αρχές παραγωγής, ελέγχου και σήμανσης καθιερώθηκαν από τον Κανονισμό του Συμβουλίου και, ως εκ τούτου, μπορούν να μεταβληθούν μόνο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας. Ταυτόχρονα, ο προηγούμενος Κανονισμός (ΕΟΚ) με αριθ. 2092/91 καταργείται.

Οι νέοι κανονισμοί περί σήμανσης σχετικά με την υποχρεωτική χρήση του λογότυπου της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα αναβλήθηκαν έως την 1η Ιουλίου 2010 με μια τροποποίηση στον Κανονισμό του Συμβουλίου.

Πεδίο εφαρμογής

Ο Κανονισμός του Συμβουλίου ισχύει για τα ακόλουθα αγροτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των υδατοκαλλιεργειών και της μαγιάς:

  • Ζώντα ή ανεπεξέργαστα προϊόντα
  • Επεξεργασμένα τρόφιμα
  • Ζωοτροφές
  • Σπόροι και πολλαπλασιαστικά υλικά

Στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού αυτού εμπίπτει επίσης η συλλογή άγριων φυτών και φυκιών.

Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού:

  • Προϊόντα κυνηγιού και αλιείας άγριων ζώων.

Κανονισμοί της Επιτροπής

Έως τώρα έχουν θεσπιστεί οι ακόλουθοι Κανονισμοί της Επιτροπής:

          -   της βιολογικής μαγιάς,  Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 1254/2008 της 15ης
              Δεκεμβρίου 2008
και 

          -   τη βιολογική παραγωγή ζώων υδατοκαλλιέργειας και φυκιών,   Κανονισμός της Επιτροπής
              (ΕΚ) με αριθ. 710/2009 της 5ης Αυγούστου 2009

Στον Κανονισμό της Επιτροπής (ΕΚ) με αριθ. 889/2008 ρυθμίζονται όλα τα επίπεδα φυτικής και ζωικής παραγωγής, από την καλλιέργεια της γης και τη συντήρηση των ζώων έως τη μεταποίηση και τη διανομή των βιολογικών τροφίμων και τον έλεγχό τους. Ο Κανονισμός περιλαμβάνει εξαιρετικά τεχνικές λεπτομέρειες και, στο μεγαλύτερο μέρος του, αποτελεί επέκταση του αρχικού Κανονισμού περί βιολογικών προϊόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτός διαφοροποιήθηκε στον Κανονισμό του Συμβουλίου.

Στον Κανονισμό της Επιτροπής επισυνάπτονται πολλά Παραρτήματα. Σε αυτά μπορείτε να βρείτε τα εξής:

  • Προϊόντα που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία, όπως λιπάσματα, εδαφοβελτιωτικά και φυτοφάρμακα.
  • Ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το μέγεθος των χώρων στέγασης και άσκησης, συμπεριλαμβανομένων των βοσκοτόπων, για τα ζώα βιολογικής εκτροφής, ανάλογα με τα είδη και το στάδιο ανάπτυξης των ζώων.
  • Μη βιολογικές ζωοτροφές, προσθετικά ζωοτροφών και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας για την παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών και προμειγμάτων που επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία.
  • Μη βιολογικά συστατικά, προσθετικά και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας που επιτρέπονται στην παραγωγή βιολογικών τροφίμων (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής μαγιάς).
  • Απαιτήσεις σχετικά με το λογότυπο της Κοινότητας.

Τα Παραρτήματα και άλλα τμήματα αυτού του Κανονισμού της Επιτροπής μπορούν να συμπληρώνονται από την Επιτροπή, προκειμένου να διατηρούνται ενημερωμένα όσον αφορά τις συνεχείς εξελίξεις της τεχνολογίας, της επιστήμης και της αγοράς βιολογικών προϊόντων.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή των νέων κανόνων και για να ενσωματωθούν ορισμένες εξαιρέσεις, που πρόκειται να λήξουν, του προηγούμενου Κανονισμού περί βιολογικών προϊόντων, διατυπώθηκαν ορισμένα μεταβατικά μέτρα.

Εκτός από τη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική παραγωγή, οι βιοκαλλιεργητές και οι μεταποιητές που δραστηριοποιούνται στο χώρο των βιολογικών προϊόντων πρέπει να τηρούν πιστά τους κανόνες που ισχύουν γενικώς για τη γεωργική παραγωγή και μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι κανόνες που ισχύουν γενικώς για τη ρύθμιση της παραγωγής, της μεταποίησης, της κυκλοφορίας, της σήμανσης και του ελέγχου των αγροτικών προϊόντων ισχύουν και για τα βιολογικά τρόφιμα.
πίσω στην αρχή