Η διοίκηση του φορέα a Cert A.E. δεσμεύεται να παρέχει και να διαθέτει υπηρεσίες πιστοποίησης Συστημάτων Διοίκησης και Προϊόντων νόμιμες, αμερόληπτες, ηθικές και επαγγελματικές ικανοποιώντας πλήρως συναγόμενες και εκφραζόμενες ανάγκες και απαιτήσεις  προς όφελος των πελατών και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών

Η πολιτική ποιότητας και οι προσφερόμενες υπηρεσίες πιστοποίησης γνωστοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι δικαιούνται ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς περιοριστικούς όρους, πέρα από αυτούς που ορίζονται ρητά από τα προβλεπόμενα πρότυπα και κανονισμούς.

Όλα τα παραπάνω επιτυγχάνονται μέσω της:

Διατήρησης της εμπιστευτικότητας, αντικειμενικότητας και αμεροληψίας
Ο φορέας a Cert υιοθετεί κατάλληλες ενέργειες και εφαρμόζει απαραίτητες διαδικασίες που εξασφαλίζουν την λειτουργία του με αντικειμενικότητα, εμπιστευτικότητα και αμεροληψία. Σε περίπτωση λήψης πληροφοριών απο τρίτους σχετικά με τους πελάτες του, τις διαχειρίζεται ως εμπιστευτικές.

Ικανοποίησης των πελατών
Επιδιώκεται συνεχώς η παροχή υπηρεσιών υψηλού κύρους και η διατήρηση άριστων και σταθερών σχέσεων συνεργασίας με όλους τους πελάτες.

Παροχής υπηρεσιών υψηλού κύρους
Κύρια επιδίωξη του φορέα πιστοποίησης είναι η εφαρμογή συστήματος πιστοποίησης κύρους και αξιοπιστίας προσφέροντας στους πελάτες της ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στους καταναλωτές εγγυήσεις και αξιοπιστία υψηλού επιπέδου για τα προϊόντα που προμηθεύονται.  και στην κοινωνία περισσότερες προϋποθέσεις για ανώτερη ποιότητα ζωής.

Ανάπτυξης των ανθρώπινων πόρων
Ο φορέας δεσμεύεται να επιλέγει , εκπαιδεύει και να ενημερώνει κατάλληλα το προσωπικό   που διαθέτει, παρέχοντας υψηλότερες αποδοχές από το μέσο όρο της αγοράς, επιπλέον ασφάλιση, συνεχή εκπαίδευση, ευχάριστο, τεχνολογικά σύγχρονο, επαγγελματικά κατάλληλο, ασφαλές και υγιεινό περιβάλλον εργασίας

Συνεχής βελτίωσης
Αποτελεί κύριο μέλημα  και φιλοσοφία του φορέα αλλά και κάθε εργαζόμενου η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των διεργασιών που εφαρμόζονται καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους πελάτες.

Κοινωνικής ευθύνης
Όλες οι δραστηριότητες και υπηρεσίες  του φορέα σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τρόπο που να γίνονται αποδεκτές και αναγνωρίσιμες από το κοινωνικό σύνολο λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις στην προστασία του  περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της αειφορίας.

Η διοίκηση της a Cert A.E. διασφαλίζει πως η πολιτική και οι στόχοι ποιότητας  γίνονται αντιληπτοί, εφαρμόζονται και διατηρούνται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Ο Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας ορίζεται από την ανώτατη διοίκηση και είναι αρμόδιος για την καθιέρωση και εφαρμογή του συστήματος ποιότητας σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 και ISO/IEC 17021. H πολιτική και οι στόχοι ποιότητας θεσμοθετούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ανασκοπούνται με ευθύνη του Υπεύθυνου Διαχείρισης Ποιότητας στις συναντήσεις της διοίκησης. Τα αποτελέσματα γνωστοποιούνται άμεσα στο προσωπικό και σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη που εμπλέκονται στη διαδικασία πιστοποίησης.