Σε αυτή την ενότητα μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα, χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 

Μέτρο 132: "Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων"

Επειδή η συμμετοχή των γεωργών στα Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα που αφορούν την ποιότητα επιφέρει, κατά κανόνα, πρόσθετες δαπάνες και υποχρεώσεις που δεν αντισταθμίζονται από την αγορά, θεωρείται απαραίτητη, τουλάχιστον για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η οικονομική στήριξη των γεωργών.

Σχετικά έγγραφα:

ΚΥΑ 1483/05-06-2009 , για τον καθορισμό ενισχύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 132

ΥΑ 1720/03-07-2009, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 132

Υποδείγματα Παραρτήματος ΥΑ 1720/09:
Οδηγός Εφαρμογής
Οδηγός συμπλήρωσης Αίτησης Ενίσχυσης
Αίτηση Ενίσχυσης & Φύλλο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου
Πίνακας υπολογισμού ΜΑΕ
Φύλλο Αξιολόγησης
Φύλλο Επαναξιολόγησης
Φύλλο Ελέγχου Επιλεξιμότητας
Απόφαση Έγκρισης Πράξης Δικαιούχου

ΥΑ 2133/30-04-2010 , τροποποίηση της ΥΑ 1720/03−07−2009 για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 132

Προσκλήσεις του Μέτρου 132:
1η Πρόσκληση
1η Πρόσκληση - 1η Παράταση
1η Πρόσκληση - 2η Παράταση

Μέτρο 214: "Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις"

Το μέτρο αυτό στηρίζει μεθόδους γεωργικής παραγωγής που αποσκοπούν κατά κύριο λόγο στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και του γεωργικού τοπίου και περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:
 • Βιολογική γεωργία
 • Βιολογική κτηνοτροφία
 • Εκτατικοποίηση κτηνοτροφίας
 • Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών
 • Προστασία υγροτοπικών συστημάτων
 • Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή προϊόντων που δεν προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου
 • Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων
 • Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση
 • Προώθηση γεωργικών πρακτικών για την προστασία της άγριας ζωής
 • Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία
 • Προστασία Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
 • Μακροχρόνια παύση της εκμετάλλευσης γεωργικών γαιών
 • Προστασία παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας
 • Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας
Σχετικά έγγραφα:
ΥΑ 239591/09 "Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις Μέτρου 214"

Μέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009
           Μέτρο 1 - Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του τομέα ελαιολάδου

Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων του τομέα ελαιολάδου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1, Περίπτωση α, Υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής

Σχετικά έγγραφα:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009
της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

ΚΥΑ 262345/22.3.2010 (ΦΕΚ 323Β΄/24.3.2010) για την εφαρμογή των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 Καν. 73/2009

ΥΑ 263343/13.5.2010 , (ΦΕΚ 778Β΄/4.6.2010) λεπτομέρειες εφαρμογής του Μέτρου 1: Βελτίωση της ποιότητας ελαιοκομικών προϊόντων του άρθρου 4 της αριθ. 262345/22.3.2010 απόφασης «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των μέτρων ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής» (ΦΕΚ 323Β΄)


Μέτρα ειδικής στήριξης του άρθρου 68, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009
           Μέτρο 2 - Βελτίωση της ποιότητας του τομέα σκληρού σίτου

Βελτίωση της ποιότητας του τομέα σκληρού σίτου, σύμφωνα με το άρθρο 68, παρ. 1, Περίπτωση α, Υποπερίπτωση ii του Κανονισμού 73/2009 του Συμβουλίου και το άρθρο 41 του Κανονισμού 1120/2009 της Επιτροπής

Σχετικά έγγραφα:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1120/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς

ΚΥΑ 262345/22.3.2010 για την εφαρμογή των μέτρων ειδικής στήριξης του άρθρου 68 Καν. 73/2009

ΥΑ 40835/13.05.2010 για τον καθορισμό λεπτομερειών χορήγησης της ειδικής στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου στους παραγωγούς σκληρού σίτου.


Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού - ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008

Σχετικά έγγραφα:

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 637/2008 του Συμβουλίου της 23ης Ιουνίου 2008 περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 και την εισαγωγή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του τομέα του βαμβακιού.

Διαβιβαστικό 40855/01.06.10 για την εφαρμογή Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού έτους 2010 στα πλαίσια του ΚΑΝ (ΕΚ) 637/2008 του Συμβουλίου.

KYA 35235/26.04.10 , μέτρα εφαρμογής του ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης για το βαμβάκι και των διαδικασιών παραλαβής και εκκόκκισης του σύσπορου βαμβακιού.

ΚΥΑ 49496/04.09.09 για τον καθορισμό μέτρων χορήγησης της Κοινοτικής ενίσχυσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση της καλλιέργειας βάμβακος.

Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού 2009.

Προσκλήσεις του Προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βαμβακιού:
Πρόσκληση Έτους 2009
Πρόσκληση Έτους 2010

End FAQ